Tavoitetilan kuvaus

Porkkalan lukio on korkeatasoinen kirkkonummelainen yleislukio.

Lukion arvopohja rakentuu ihmis- ja oppimiskäsityksille, jotka korostavat ihmiskeskeistä toimintakulttuuria sekä erilaisten yksilöiden ja yhteisön kannustavaa vuorovaikutusta nuorten kasvun ja oppimisen perustana. Uudistuvat oppimisympäristöt avaavat opiskelijoille näköaloja yhteiskunnalliseen ja kansainväliseen toimijuuteen sekä kestävään tulevaisuuteen.

Lukion toiminnallisia arvoja ovat laadukasta oppimista tukeva pedagogiikka sekä opiskelu- ja opiskelijamyönteisyys. Lukio kehittää opetusta ajantasaisesti ja kannustaa opiskelijoita monipuolisiin työtapoihin. Opiskelijat oppivat hyödyntämään myös virtuaalisia ja alueellisia verkostoja työskentelyn ympäristöinä.

Tiede ja tutkimustieto nähdään lukio-opetuksen sisältöjen keskeisinä lähtökohtina, ja lukio tunnistaa taiteiden, liikunnan sekä media- ja kielitaidon arvon osana sivistystä. Porkkalan lukio tekee aktiivisesti yhteistyötä korkeakoulujen kanssa ja antaa opiskelijoille laajan yleissivistyksen sekä erinomaiset jatko-opintovalmiudet.

Porkkalan lukion tunnusmerkki on kaikille avoin laaja kurssitarjonta, jonka ansiosta opiskelija voi opintojensa edetessä syventää osaamistaan kiinnostustensa ja tavoitteidensa mukaisesti. Tähän liittyy samalla valmius kehittää valtakunnallinen erityistehtävä osana yleislukion toimintaa. Lukio toimii ajanmukaisissa, viihtyisissä ja turvallisissa tiloissa. Tiloja kehitetään pedagogisten vaatimusten mukaisesti.

Porkkalan lukiossa opiskelija saa tarpeellista tukea ja ohjausta opintojensa eri vaiheissa. Opiskelija oppii vastuuseen opintojensa etenemisestä ja omaksuu myönteistä osallisuutta kouluyhteisöön. Opiskelijakunta on aktiivinen toimija lukion kehittämisessä. Opiskelijoiden ja heidän huoltajiensa kuulemiseen on toimivat käytänteet. Aikuislinja tarjoaa lukiokoulutusta myös aikuisille.

Porkkalan lukio tunnetaan vetovoimaisena toisen asteen oppilaitoksena, joka käyttää toimintansa kehittämisessä säännöllistä laatu- ja itsearviointia. Laadun tae on osaava ja ammattitaitoinen opetushenkilöstö, joka työskentelee tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta vaalivassa työ- ja oppilaitosyhteisössä.