Opiskelu

Tulevaisuuslinjan opiskelija suorittaa vähintään 20 opintopisteen kokonaisuuden, joka muodostuu neljästä linjan yhteisestä ja vähintään kuudesta vapaasti valittavasta opintojaksosta. Neljä yhteistä opintojaksoa ovat tulevaisuuden perusteet, tieteentuntemus, teknologiantuntemus ja perehtyminen teema-alueeseen. Näistä perehtyminen teema-alueeseen on projektikokonaisuus, joka toteutetaan opintojen loppuvaiheessa. Projekti toteutetaan mahdollisuuksien ja kiinnostuksen kohteiden mukaan korkeakoulu- tai yritysyhteistyössä. Näiden lisäksi tarjolla on vuosittain linjalle suunniteltuja vapaasti valittavia valtakunnallisia ja koulukohtaisia opintojaksoja.


TULE1 TULEVAISUUDEN PERUSTEET (2 op)
Opintojakso johdattaa ja innostaa tulevaisuusajatteluun sekä tulevaisuudentutkimuksen perusteisiin. Keskeistä on oivaltaa, että tulevaisuutta ei voi ennustaa, mutta siihen voi vaikuttaa. Opintojen myötä opiskelija osaa arvioida tieteen ja teknologian roolia nyt ja tulevaisuuden maailmassa sekä hahmottaa globaalien muutosten merkitystä ja vaikutuksia. Opiskelija oppii jäsentämään omaa tulevaisuuttaan ja hahmottamaan valintojensa merkitystä kestävän tulevaisuuden rakentamisessa. Osana opintojaksoa on mahdollista suunnitella teemapäivän järjestelyjä ja toteutusta. Opintojaksolla toteutetaan mahdollisuuksien mukaan korkeakouluyhteistyötä, esimerkiksi Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen kanssa.

TULE2 TIETEENTUNTEMUS (2 op)
Opintojakso antaa kattavan kuvauksen tieteen ja tutkimuksen tekemisestä. Keskeistä on ymmärtää tieteen kehityksen päälinjat ja millainen tieteen ja eri tieteenalojen merkitys on nykymaailmassa. Opiskelija saa katsauksia eri tieteenalojen ajankohtaisista tutkimusteemoista sekä tutustuu tieteellisiin teksteihin ja oppii arvioimaan niitä. Opintojen myötä opiskelija osaa arvioida tieteellistä tietoa erityisesti suhteessa pseudotieteeseen. Opintojakson aikana vieraillaan mahdollisuuksien mukaan Helsingin yliopiston Tieteen päivillä tai Tieteiden yössä. Tarkoitus on ideoida myös omaa projektityötä.

TULE3 TEKNOLOGIANTUNTEMUS (2 op)
Opintojaksolla tutustutaan teknologian eri osa-alueisiin vuosittain vaihtuvin teemoin. Kokeileva ja tutkiva työskentely teknologian parissa, esimerkiksi elektroniikan ohjelmointi, on keskeinen osa opintojaksoa. Samalla opiskelija harjoittaa luovuutta ja ongelmanratkaisutaitoja. Opintojen myötä opiskelija oppii ymmärtämään teknologialaitteiden ja -sovellusten toimintaa sekä arvioimaan teknologian luotettavuutta ja pohtimaan sovelluskohteita. Opintojakson aikana tehdään mahdollisuuksien mukaan korkeakoulu- ja yritysvierailu tai tutustutaan teknologia-alaan muilla tavoin, esimerkiksi virtuaalisesti. Tarkoitus on ideoida myös omaa projektityötä.

Tulevaisuuslinjan vapaavalintaiset opintojaksot

Tulevaisuuslinjan opiskelija opiskelee linjan neljän pakollisen opintojakson lisäksi vapaavalintaisia opintojaksoja vähintään 12 opintopisteen verran. Vapaavalintaiset opinnot on esitelty opinto-oppaassa luvussa 15.